www.TOTALITA.cz

50. léta
podpisové kampaně
Zdravice J. V. Stalinovi k jeho 70. narozeninám


Narozeniny generalissima Stalina

Dne 21. prosince 1949 oslavil své sedmdesáté narozeniny Josef Vissarionovič Stalin. V Sovětském svazu a v jeho východoevropských satelitech se konala slavnostní zasedání na jeho oslavu.


Součástí monstrózních oslav, na kterých zněla patetická oslavná slova na adresu sovětského vůdce, byl i sběr podpisů československých občanů na zdravici.



Se Stalinem za mír

K podpisové akci vydal pokyn Ústřední akční výbor Národní fronty. Do všech obcí, závodů a škol byly zaslány plakáty s textem zdravice a podpisové archy. Na arších velikosti jednoho mediánu byl předtištěn text: "Se Stalinem za mír, socialismus a štěstí našeho lidu".



Zahájení akce

Podpisová akce byla zahájena 2. listopadu 1949 u příležitosti začátku "Dnů československo-sovětského přátelství".


Na společných slavnostních schůzích národních výborů, akčních výborů, Svazu československo - sovětského přátelství a ostatních složek Národní fronty jako první podepsali zdravici členové těchto orgánů.



Průběh

Podpisová akce pokračovala v závodech, úřadech a na školách všech stupňů. Ostatní občany pak obcházely dvojice složené z vybraných funkcionářů národních výborů, akčních výborů a vážených občanů.


Podpisovou akci v jednotlivých okresech řídily okresní národní výbory. Jejich předsedové obdrželi od Ústředního akčního výboru NF podpisové archy, odpovídající počtu obcí, závodů s více než 50 zaměstnanci, počtu škol a celkovému počtu obyvatelstva v jednotlivých okresech.


K podpisovým archům byl přiložen umělecky vypracovaný text zdravice.


Podle pokynů se muselo na každý arch inkoustem podepsat 150 občanů. Archy nesměly být poškozeny nedbalým zacházením či překládáním.

Odeslání zdravice

Podepsané archy byly na místních národních výborech srovnány v pořadí: závody, občané, školy a doručeny příslušnému okresnímu národnímu výboru. Předsedové národních výborů pak zvláštním dopisem předsedovi okresního národního výboru oznámili ukončení akce a odeslání podpisových archů. V dopise uvedli, kolik občanů z celkového počtu v obci zdravici podepsalo.


Okresní národní výbory shromáždily podpisové archy ze všech obcí okresu a seřadily je podle seznamu obcí svého okresu. Poté je dali svázat do knihy.


Na prvním listu knihy byla zdravice J. V. Stalinovi. Dovoleno bylo za tento list připojit další list, na kterém je umělecky vyjádřen ráz okresu.


Desky knihy musely okresní národní výbory zhotovit vkusně, případně s uměleckou výzdobou tak, aby měly formát 43x61 cm. Podpisové archy musely být seříznuty na formát 42x60 cm.


Poté byla zdravice okresu doručena do generálního sekretariátu Ústředního akčního výboru NF. Předsedové ONV oznámili generálnímu sekretariátu ÚAV NF a ministerstvu vnitra dopisem odeslání zdravice, v němž uvedli, kolik občanů z celkového počtu obyvatelstva okresu zdravici podepsalo.



Podpisy ve významných závodech

Některé velké a významné závody byly Ústřední radou odborů vybrány k samostatné podpisové akci.


Výbor závodní odborové skupiny každého takového podniku dal podpisové archy svázat v knihu podle výše uvedených směrnic.



Ukončení akce

Ukončena byla 10. listopadu 1949.


Zdravici podle oficiálních údajů podepsalo 9 milionů občanů, což bylo 73 % všeho obyvatelstva.


Klement Gottwald si při té příležitosti pochvaloval, že tato akce, která proběhla bez velikých a dlouhých příprav a v poměrně krátké době, byla úspěšná.


Zdravici spolu s dary odvezla v prosinci 1949 do Sovětského svazu "delegace československého lidu". Knihy byly spolu s dalšími dary umístěny ve slavnostně vyzdobené síni moskevského Puškinova muzea. Stránka s Gottwaldovým podpisem byla otevřena.


související texty:

Podpora rezoluce Světového kongresu obránců míru

Lidové hlasování o uzavření mírového paktu mezi pěti velmocemi

Zdravice J. V. Stalinovi k jeho 70. narozeninám

     Projevy Klementa Gottwalda u příležitosti 70. narozenin J. V. Stalina

     Narozeniny J. V. Stalina v zrcadle tisku

     Směrnice k provedení podpisů zdravice k 70. narozeninám generalissima Stalina


podpisové kampaně - úvodní strana

50. léta - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: Směrnice ÚAV NF k provedení podpisů zdravice k 70. narozeninám generalissima Stalina

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.