www.TOTALITA.cz

50. léta
podpisové kampaně
Směrnice k provedení podpisů zdravice k 70. narozeninám generalissima Stalina

70. narozeniny vůdce národů Sovětského svazu, genia pracujících celého světa, našeho osvoboditele, přítele a učitele J. V. Stalina připadají na 21. prosinec 1949. Všechen pracující lid Československa vzhlíží s láskou k J. V. Stalinovi a s úctou se sklání před historickým dílem, které ve svém životě vykonal ve prospěch všeho lidstva


Oslava jeho sedmdesátin je příležitostí, při níž náš lid vyjádří své city k J. V. Stalinovi zvýšeným úsilím na výstavbě naší drahé republiky, prohloubením znalostí Stalinova učení, slavnostmi a osobními vzpomínkami a pozdravy.


Aby bylo všemu československému lidu umožněno pozdravit J. V. Stalina u příležitosti jeho sedmdesátin, bude mu zaslána jménem československého lidu slavnostní zdravice, k níž se každý občan bude moci připojit svým podpisem.


K provedení podpisové akce a odeslání zdravice vydává Ústřední akční výbor Národní fronty tyto pokyny pro národní výbory, akční výbory Národní fronty, závody, školy a všechny strany a organisace sdružené v obrozené Národní frontě:
I. ZDRAVICE J. V. STALINOVI.

Ústřední akční výbor Národní fronty vydá text zdravice, který bude rozšířen ještě v říjnu t.r. pomocí plakátů do všech míst republiky, aby se s ním každý občan mohl seznámit. Současně budou do všech obcí, závodů a škol zaslány podpisové archy velikosti jednoho mediánu s textem "Se Stalinem za mír, socialismus a štěstí našeho lidu", na nichž se občané k zdravici připojí svými podpisy.II. PODPISOVÁ AKCE.

Podpisová akce bude zahájena dne 2. listopadu ve všech obcích, závodech a úřadech s více než 50 zaměstnanci a školách u příležitosti zahájení "Dnů československo-sovětského přátelství". (Viz směrnice ke "Dnům čs.-sovětského přátelství"). Skončena bude do 10. listopadu 1949.


a) Zahájení podpisové akce se bude konat dne 2. listopadu na společné slavnostní schůzi národního výboru, Svazu čs.-sovětského přátelství a všech složek obrozené Národní fronty u příležitosti zahájení "Dnů čs.-sovětského přátelství". Na této slavnostní schůzi podepíší zdravici členové MNV a představitelů všech složek NF v místě. Jednotlivé organisace mohou při této příležitosti opatřit podpisový arch svými razítky.


b) V závodech a úřadech s více než 50 zaměstnanci zorganisují podpisovou akci výbory závodních odborových skupin. Podpisové archy si vyžádají u příslušného místního národního výboru. V závodech a úřadech, v nichž je méně než 50 zaměstnanců, nebude prováděna samostatná podpisová akce a zaměstnanci podepíší podpisové archy spolu s ostatním občanstvem.


c) Školní mládež všech stupňů škol podepíše podpisové archy ve svých školách. Ředitelství školy si vyžádá potřebný počet podpisových archů u příslušného místního národního výboru.


d) Ostatní občany navštíví v jejich bytě vybrané dvojice vyslané MNV a MAV NF, a předloží jim podpisové archy k podpisu.III. PROVEDENÍ PODPISOVÉ AKCE.

a) Okresy.

Podpisovou akci v okresích budou řídit okresní národní výbory. Předseda ONV dostane do 25. X. 1949 potřebný počet podpisových archů, odpovídající počtu obcí, závodů s více než 50 zaměstnanci, počtu škol a celkovému počtu obyvatelstva v okrese. K podpisovým archům bude přiložen umělecky vypracovaný text zdravice J. V. Stalinovi. Předseda ONV si ponechá text zdravice a dá prostřednictvím svého úřadu rozeslat podpisové archy v dostatečném počtu pro každou obec tak, aby byly všem místním národním výborům bezpečně doručeny nejpozději do 29. října 1949. Pro rozdělení archů do obcí vypracuje ONV přesný distribuční plán, podle něhož budou archy rozděleny a po skončení podpisové akce vrácené archy zkontrolovány. Doporučuje se, aby předseda ONV svolal zvláštní schůzi předsedů MNV, na níž bude dáno poučení o provedení podpisové akce a podpisové archy rozděleny. ONV si ponechá asi 5 proc. podpisových archů v zásobě. Ukáže-li se v některé obci nedostatek podpisových archů, obrátí se MNV na ONV a ONV může v případě nedostatku požádat o doplnění zásoby podpisových archů písemně anebo telefonicky generální sekretariát Ústředního akčního výboru Národní fronty, Praha II., Václavské nám. č. 40, telefon 250-43 až 46. Generální sekretariát ÚAV NF bude zodpovídat i ostatní dotazy a urgence, týkající se podpisové akce.b) Obce

Místní národní výbor spolu s místním akčním výborem NF odpovídají za provedení podpisové akce. MNV v dohodě s MAV NF připraví podpisovou akci tak, aby proběhla ve dnech 2.-10. listopadu 1949. Podpisová akce bude zahájena dne 2. listopadu na společné slavnostní schůzi MNV, MAV NF, Svazu československo-sovětského přátelství a ostatních složek NF u příležitosti zahájení "Dnů čs.-sovětského přátelství". Na této slavnostní schůzi podpíší zdravici členové MNV a představitelé stran a organisací obrozené NF v obci. Jednotlivé organisace připojí na podpisový arch svá razítka.


MNV a MAV NF zařídí dále, aby ve dnech 2.-10. listopadu všichni občané byli navštíveni dvojicemi občanů, složených ze členů MNV, MAV NF, předních činovníků stran a organisací obrozené NF v obci, případně dalších vážených občanů. Dvojice předloží podpisový arch každému občanu.


Je třeba dbát, aby na každém podpisovém archu bylo podepsáno 150 občanů, a aby podpisové archy nebyly poškozeny nedbalým zacházením, překládáním atp. Podpisy budou prováděny inkoustem.


MNV a MAV NF zajistí, aby potřebný počet podpisových archů byl dodán závodům a úřadům s více než 50 zaměstnanci a školám všech stupňů v obci, které provedou podpisovou akci samostatně.


Ihned po skončení podpisové akce, t. j. 10. listopadu, přezkouší MNV, zda byly všechny vydané podpisové archy vráceny, zda byli všichni občané navštíveni a všem poskytnuta možnost podpisu.


Potom budou podpisové archy srovnány v pořadí: závody, občané, školy, a bezpečně doručeny nejpozději do 15. listopadu okresnímu národnímu výboru.


Předseda MNV oznámí zvláštním dopisem předsedovi ONV provedení podpisové akce a odeslání podpisových archů a současně sdělí, kolik občanů z celkového počtu v obci zdravici podepsalo.c) Odeslání zdravice.

ONV shromáždí nejpozději do 15. listopadu 1949 podpisové archy ze všech obcí okresu. Vrácené podpisové archy budou pečlivě prohlédnuty, zjištěno, zda byly všechny vráceny, a potom budou seřazeny podle seznamu obcí příslušného okresu. Podpisové archy ze všech obcí dá ONV svázat v knihu: prvním listem knihy bude zdravice J. V. Stalinovi, kterou dostal předseda ONV současně s podpisovými archy. ONV může za list s textem zdravice připojit další list, na němž bude umělecky vyjádřen ráz okresu. Desky knihy dá ONV zhotovit vkusně, případně s uměleckou výzdobou tak, aby měly formát 43 X 61. Podpisové archy budou seříznuty na formát 42 X 60.


Předseda ONV zajistí, aby zdravice okresu byla bezpečně a nejpozději do 27. listopadu 1949 doručena na adresu: Generální sekretariát Ústředního akčního výboru NF, Praha II., Václavské nám. 40. Současně předseda ONV oznámí generálnímu sekretariátu ÚAV NF a ministerstvu vnitra zvláštním dopisem odeslání zdravice okresu, v němž uvede, kolik občanů z celkového počtu obyvatelstva okresu zdravici podepsalo.d) Výjimka

Některé velké a významné závody, které určí a vyrozumí Ústřední rada odborů, provedou zvláštní samostatnou podpisovou akci. ÚRO o tom současně vyrozumí příslušný okresní národní výbor, který v těchto závodech podpisovou akci neprovede.


Výbory závodních odborových skupin těchto závodů dostanou do 29. X. 1949 podpisové archy přímo od ÚRO. Současně dostanou umělecky vypracovaný text zdravice. Výbor závodní odborové skupiny připraví podpisovou akci tak, aby byla provedena ve dnech 2.-10. listopadu.


Určí funkcionáře, kteří zajistí, aby každý zaměstnanec závodu mohl zdravici podepsat. Na každém podpisovém archu se podepíše 150 zaměstnanců. Po skončení podpisové akce zjistí výbor závodní odborové skupiny, kolik zaměstnanců zdravici podepsalo a zda všechny podpisové archy byly vráceny. Výbor závodní odborové skupiny dá podpisové archy svázat v knihu. Prvním listem knihy bude text zdravice, který dostane výbor závodní odborové skupiny současně s podpisovými archy od ÚRO.


Desky knihy dá výbor závodní odborové skupiny zhotovit vkusně, případně s uměleckou výzdobou tak, aby měly rozměr 43 X 61 cm. Podpisové archy budou seříznuty na formát 42 X 60 cm.


Výbor závodní odborové skupiny zajistí bezpečné odeslání zdravice nejpozději do 27. listopadu na adresu: Generální sekretariát Ústředního akčního výboru NF, Praha II., Václavské nám. 40.


Současně s odesláním zašle generálnímu sekretariátu ÚAV NF a Ústřední radě odborů dopisy, v nichž oznámí odeslání zdravice a sdělí, kolik zaměstnanců závodu z celkového počtu zdravici podepsalo.
ÚSTŘEDNÍ AKČNÍ VÝBOR NÁRODNÍ FRONTY.


(ponecháno v původní jazykové a formální úpravě)

související texty:

Podpora rezoluce Světového kongresu obránců míru

Lidové hlasování o uzavření mírového paktu mezi pěti velmocemi

Zdravice J. V. Stalinovi k jeho 70. narozeninám

     Projevy Klementa Gottwalda u příležitosti 70. narozenin J. V. Stalina

     Narozeniny J. V. Stalina v zrcadle tisku

     Směrnice k provedení podpisů zdravice


podpisové kampaně - úvodní strana

50. léta - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

   Facebook         Twitter home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.