www.TOTALITA.cz

50. léta
podpisové kampaně
Projevy Klementa Gottwalda u příležitosti 70. narozenin J. V. Stalina

Projev Klementa Gottwalda při přijetí členů vládní komise pro uspořádání oslav k 70.narozeninám J. V. Stalina 24. listopadu 1949:


Pane předsedo, páni ministři, drazí přátelé!


S upřímnou radostí přijímám Vaši zprávu, že téměř 9 milionů občanů a občanek naší republiky podepsalo zdravici, kterou lid Československa pošle svému nejlepšímu příteli, vůdci sovětských národů a pracujícího lidu celého světa, generalissimu Stalinovi, k jeho 70. narozeninám.


Devět milionů občanů, to je 73 % všeho obyvatelstva našeho státu, to je na 85 % občanů vládnoucích perem. Co znamenají tyto cifry? Tyto cifry znamenají, že obrovská většina všeho obyvatelstva republiky, skutečně všechen československý lid spontánně a s nadšením na výzvu Ústředního akčního výboru Národní fronty vyjádřil své opravdové city, svou lásku, svou oddanost a svou nehynoucí vděčnost muži, jemuž je neskonale zavázán za svou svobodu, za svou radostnou přítomnost a šťastnou, zajištěnou budoucnost. Tyto úctyhodné cifry znamenají, že obrovská většina všeho obyvatelstva republiky vyslovila znovu a nedvojsmyslně své odhodlání prohlubovat a utužovat bratrství a nejužší spolupráci se svým velikým spojencem, Sovětským svazem, jenž je zárukou naší nezávislosti a naší pokojné cesty k socialismu.


Pozorně jsem sledoval přípravy i průběh podpisování zdravice lidu Československa generalissimu Stalinovi. Proto dovedu zhodnotit jeho výsledky. Vím, jak bez velikých a dlouhých příprav a v poměrně krátké době byla provedena tato svými rozměry jedinečná akce. Její průběh a její výsledky svědčí tudíž především a hlavně o tom, že občané republiky, muži i ženy, mladí i staří, dělníci, rolníci a inteligence, lidé všech vyznání i kněží, celé závody i celé vesnice, radostně využili příležitosti, aby mohli svým podpisem na zdravici generalissimu Stalinovi, v duchu jejího hesla manifestovat svou jednomyslnou vůli kráčet "se Stalinem za mír, za socialismus a štěstí našeho lidu".


Za necelý měsíc vyvrcholí oslavy sedmdesátého jubilea života a díla velikého Stalina.


S radostí pozoruji, jak se nadšeně náš lid připravuje k těmto oslavám jako ke svému největšímu svátku. Záštitou, kterou nad těmito oslavami převzala naše vláda i já osobně, vyjádřili jsme jasně projevené přání našeho lidu, který ví, zač vděčí generalissimu Stalinovi, našeho lidu, který si nesmírně váží a miluje soudruha Stalina, v němž vidí svého osvoboditele, svého učitele a svého ochránce.


Chtěl bych při této příležitosti zdůraznit, že náš lid se chystá oslavit narozeniny soudruha Stalina nejen vnějšími projevy úcty a lásky. Již dnes se zavazují naši dělníci a ostatní pracující oslavit veliký svátek 21. prosince plněním zvýšených pracovních a budovatelských úkolů na počest narozenin soudruha Stalina. Svědčí to o vysokém uvědomění našeho lidu, jenž ví, co znamená heslo "se Stalinem za mír, socialismus a štěstí lidu". Ví, že svou tvůrčí prací, svým činorodým vlastenectvím, budováním své vlasti nejlépe přispěje k zajištění míru a svého štěstí, k vybudování socialismu v naší zemi, k němuž kráčíme pevně a sebevědomě s pomocí a pod vedením Sovětského svazu a jeho vůdce, velikého Stalina.
Projev Klementa Gottwalda na slavnostním shromáždění na počest 70. narozenin J. V. Stalina v Průmyslovém paláci 21. prosince 1949:


Drazí přátelé, soudružky a soudruzi!


Máme dnes velký a radostný svátek - sedmdesáté narozeniny soudruha Stalina. A co je na tomto svátku nejkrásnější a nejradostnější, je jistě to, že náš soudruh Stalin se svých sedmdesátin dožívá v práci, při díle, v plném zdraví. Věru nebylo ještě takového svátku. Ještě nikdy a nikomu neblahopřálo k narozeninám tolik lidí s takovou úctou a láskou.[...]

související texty:

Podpora rezoluce Světového kongresu obránců míru

Lidové hlasování o uzavření mírového paktu mezi pěti velmocemi

Zdravice J. V. Stalinovi k jeho 70. narozeninám

     Projevy Klementa Gottwalda u příležitosti 70. narozenin J. V. Stalina

     Narozeniny J. V. Stalina v zrcadle tisku

     Směrnice k provedení podpisů zdravice


podpisové kampaně - úvodní strana

50. léta - úvodní strana


autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: 96

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.