www.TOTALITA.cz

místní akční výbory Národní fronty

Akční výbory Národní fronty jsou politické nástroje k vedení mas a národa k jeho mobilisaci pro splnění politiky Národní fronty (NF) a vládního programu. Jsou to nástroje k uvědomování lidu v duchu lidové demokracie na jeho cestě k budování socialismu.


Akční výbory NF koordinují práci všech svých složek, bdí nad jejich oddaností lidově demokratickému režimu a prostřednictvím všech složek mobilisují celý národ ke každodenním budovatelským úkolům.


Místní akční výbory Národní fronty (MAV NF) se ustavují ze zástupců všech složek NF, tj. politických stran, celonárodních organisací (ROH, JSČZ, Svaz bojovníků za svobodu, Svaz české mládeže, SČSP, Sokola, hasičů, družstev) a případně dalších složek v místě.


Počet členů MAV NF není přesně stanoven. Podle velikosti obce nemají být větší než 12členné. Čím menší počet politicky nejvyspělejších zástupců jednotlivých složek, tím je akční výbor NF pracovně schopnější.


Komunistická strana má mít přirozeně zajištěno vedoucí postavení v MAV NF.


Činnost MAV NF je mnohoznačná, ale je zapotřebí, aby MAV NF byly orgány především politickými, tj. aby veškerý politický, veřejný a kulturní život na vesnici řídily v duchu politiky Národní fronty a jednotnou politickou linii všech složek Národní fronty střežily. Takové politické práce je na vesnici mnoho.


MAV NF mají řídit politickou výchovu občanstva na půdě Sokola, družstev, hasičů, divadelních spolků atd. v duchu lidové demokracie.


MAV NF na vesnici iniciativně vyvolává politické a jiné akce a pomáhá zajišťovat jejich organisaci, ale sám je jako iniciativní orgán neprovádí. Na příklad mobilisaci k akcím na zvelebení obce, ke sběru starých surovin aj. provede MAV NF tak, že svolá zástupce všech složek, objasní politický či morální dosah akce a uloží prostřednictvím zástupců všem složkám, aby své členstvo do akce zapojily.


Akční výbory NF (AV NF) se staly vrcholným orgánem politické vůle pracujícího lidu. Jako orgány politické dávají iniciativu nejenom při odstraňování reakčních živlů z národních výborů, nýbrž i při mobilisaci všech sil pracujícího lidu k uskutečnění těch opatření, která nás přibližují k socialismu.


AV NF daly celou řadu pokynů národním výborům při provádění různých opatření, která očistila veškerý společenský život v obcích od neblahých zjevů, které u nás existovaly jako zbytky kapitalismu a národní poroby.


Národní správy nad šmelinářskými obchody a živnostmi, zabránění mletí na černo, přesvědčování o nutnosti řádného plnění kontingentů a dodržování osevních plánů, poctivé plnění všech povinností vůči obci, okresu a státu, to vše a mnohé jiné je velkou zásluhou iniciativní činnosti akčních výborů obrozené NF.


Tak jako na pouhé zavolání tehdejšího předsedy vlády a nynějšího presidenta republiky Klementa Gottwalda vyrostly v několika málo dnech akční výbory obrozené NF i v těch nejzapadlejších obcích, tak také pochopili všichni pokrokoví lidé, sdružující se kolem těchto akčních výborů NF okamžitě, že jejich prvním a okamžitým úkolem je zbavit národ sabotérů, stojících na čelných místech a brzdících práci všech poctivých lidí. Pracující lid přikročil k očistě veřejného života. Z národních výborů všech stupňů byly odstraněny reakční živly a nahrazeny pokrokovými funkcionáři ze všech stran.


Také na závodech, v úřadech, v distribuci i jinde se snažili poctiví zaměstnanci zbaviti se příživníků, kterým zájem národa neležel nikdy na srdci a kteří dávali přednost službě kapitalistům před zájmy celého národa.


Ukázala se nutnost odstraniti reakční živly z různých družstev, která se stala doménou bývalých agrárníků a lidí jim podobných, kteří se nikdy nechtějí smířit s tím, že by družstva měla sloužit malým a středním rolníkům a ne jim.


Reakce do značné míry byla vyhnána ze svých posic a byla tak zbavena možnosti vlastními silami způsobiti u nás zvrat poměrů a navrátiti nazpět kapitalistický řád.


Methody reakce se po únoru ovšem změnily. Nyní je to sabotáž, atentáty, šeptanda a podobně, pomocí jichž se zbytek kapitalistů snaží u nás rozvrátiti klid a oddanost pracujícího lidu k novému státu.


Akční výbory obrozené NF musí střežit i nadále každý spolek i organisaci, kde by se mohla reakce sdružovat a z nichž by si mohla utvořit základnu k útoku proti lidu, jdoucímu k socialismu.(ponecháno v původní jazykové úpravě, zvýrazněno - autor)


související texty:

akční výbory Národní fronty

Národní fronta

KSČ

Svaz české mládeže

dopis akčního výboru ze 3. 5. 1948 básníku Zdeňku Rotreklovi

 

autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: Osnova pro školení místních akčních výborů NF, vydal ÚAV NF 1949

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.