www.TOTALITA.cz

Sametová revoluce 1989
neděle   26. listopadu 1989

hlavní události dne

 • první setkání Havel - Adamec
 • více než 500 000 demonstrantů opět na Letenské pláni
 • zveřejnění programových zásad OF
 • personální změny v předsednictvu ÚV KSČ

 


V průběhu noci se zástupci stávkujících studentů setkali s některými členy federální vlády


celoměstský aktiv funkcionářů KSČ

V Paláci kultury v Praze pokračovalo druhým dnem jednání celoměstský aktiv funkcionářů KSČ.


Pražský primátor Z. Horčík vystoupil s výzvou, aby 27.11. fungovala veřejná doprava a služby. Pracující byli vyzváni, aby při generální stávce nepřerušovali práci a manifestačně vyjádřili podporu novému gen. taj. ÚV KSČ K. Urbánkovi a novému vedení MV KSČ.jednání OF a vedení státu

V 11.00 hodin dopoledne se v Obecním domě v Praze uskutečnilo setkání představitelů ÚV NF a federální vlády se zástupci Občanského fóra, vedenými V. Havlem.


Bylo dohodnuto, že L. Adamec promluví odpoledne při manifestaci na Letenské pláni a že budou propuštěni političtí vězňové.


Zástupci OF na tomto jednání zdůraznili, že cílem tohoto hnutí není převzetí moci, ale brzké vypsání svobodných voleb.


Zároveň bylo dohodnuto, že propuštění politických vězňů, prošetření událostí 17.11., svobody tisku a další témata budou projednána během následující schůzky dne 28.11.iniciativa Most ukončila svou činnost

protože uskutečněním setkání vedení státu s opozicí splnila svou úlohu.zasedání vedení ČSL

Předsednictvo Čs. strany lidové projednávalo na svém zasedání současnou situaci. Poděkovalo listu Lidová demokracie za publikování objektivních informací, konstatovalo nezbytnost kádrových změn v předsednictvu Lidové strany a tyto změny označilo za jedinou cestu k opětné jednotě strany a její akceschopnosti. Předsednictvo ÚV ČSL pak podalo Ústřednímu výboru rezignaci.rozpory mezi studenty a OF

Studenti se obávali náznaků totalitního chování OF a toho, že budou odsunuti z centra děje.lidé na Letné

záběr z Letnépremiér na Letné

zde proběhla další demonstrace, na které poprvé promluvil L. Adamec. Jeho vystoupení se však nesetkalo se souhlasem demonstrantů.

tisková konference OF

Na tiskové konferenci v Laterně magice byly přečteny programové zásady Občanského fóra a podány informace o programu jednání OF s vládou, které se uskuteční 28.11. J. Dienstbier konstatoval, že OF přechází z fáze kritické do fáze programové. OF není politickou stranou a nechce se jí stát - je prozatímní.


OF se vyjádřilo ke svému současnému přístupu do masmédií. Konstatovalo též, že avizovaný termín voleb (květen - červen 1990) by měl být posunut, aby byla dána možnost vzniku nových politických stran.


Občanské fórum vydalo Programové zásady OF, "Co chceme".


OF usiluje o tyto programové cíle:


 • 1/ právo:
  Československo se musí stát právním státem, přijmout novou ústavu, postarat se o nápravu křivd.


 • 2/ politický systém:
  pluralismus, rovné podmínky pro všechna politická a občanská seskupení. KSČ musí upustit od vedoucí role.


 • 3/ zahraniční politika:
  začlenění Československa do evropské integrace.


 • 4/ Národní hospodářství:
  rovnoprávná existence různých typů vlastnictví, otevření čs. ekonomiky světu.


 • 5/ sociální spravedlnost:
  pro každého stejné podmínky a šance, vznik sítě sociálních služeb, humanitní principy.


 • 6/ životní prostředí:
  obnovení harmonie mezi člověkem a jeho životním prostředím, náprava škod, změny hierarchie hodnot a životního stylu.


 • 7/ kultura:
  Způsob života celé občanské společnosti, vymanění z ideologických pout, začlenění do kultury světové. Náležité místo vědě, demokratické školství bez státního monopolu. Vzdělanost - nejcennější národní statek.


další mimořádné zasedání ÚV KSČ

Ve večerních hodinách se konalo 2. mimořádné zasedání ÚV KSČ. Zprávu předsednictva ÚV přednesl K. Urbánek. Zdůraznil v ní, že KSČ věnovala málo pozornosti názorům členů.


Podal návrhy na kádrové změny a návrh svolat na 26. 1. 1990 mimořádný sjezd KSČ s konkrétním akčním programem.


Konstatoval, že byl zahájen dialog s politickými stranami, Obrodou (nezávislá iniciativa sdružující bývalé reformní komunisty) a Občanským fórem, doporučil zjednat nápravu v zastaralé ideologické práci a projednat návrhy na rekonstrukci vlád.


Z funkce členů předsednictva byli uvolněni J. Lenárt, M. Štěpán a M. Zavadil, z funkce kandidátů předsednictva J. Haman, V. Herman, O. Šaling. J. Fojtík byl uvolněn z funkce předsedy ideologické komise a předsedy školské komise.


Zasedání projednalo program strany do XVIII. sjezdu a vyslovilo se pro přijetí akčního programu Za urychlení přestavby, rozvoje demokracie a socialismu.


některé další události tohoto dne

 • Ministr kultury ČSR sdělil, že po dohodě s ředitelem Národního divadla J. Pauerem a stávkovým výborem ND byly již dříve otevřeny scény ND (Laterna magica, Nová scéna, Smetanovo divadlo) veřejným diskusím a aktuálním pořadům a zasedáním. Řediteli ND byl dán pokyn, aby stejně byla zpřístupněna i historická budova Národního divadla, od které doposud odmítal vydat klíče.


 • Stávkující studenti vydali leták, v němž varovali před podvrhy letáků a videokazet.

 • Zástupci Obrody se sešli v Praze se zástupci ÚV KSČ. Při jednání se shodli na nutnosti nalézt nenásilné řešení situace s vyloučením mocenských prostředků. Podle informace RP se shodli i na programu řešit situaci na bázi demokracie a socialismu.


 • Na mimořádné poradě aktivu KV SSM byla mj. vyslovena výhrada vůči Občanskému fóru s tím, že OF si osobuje úlohu mluvčího národa.


související texty:

události 17. listopadu

události 18. listopadu

události 19. listopadu

události 20. listopadu

události 21. listopadu

události 22. listopadu

události 23. listopadu

události 24. listopadu

události 25. listopadu

události 26. listopadu

situace v ulicích


události 27. listopadu


Sametová revoluce 1989


historie demonstrací 17. listopadu

příprava vzpomínkové akce k 17. listopadu


listopad 1989 - některé události

prosinec 1989 - některé události

Kalendárium listopad 1989


Palachův týden

petice "Několik vět"

vysílání Čs. televize v roce 1989

Sametová revoluce - role rozhlasu a televize

rok 1989 - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

použitá literatura: 44,45,46

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.