www.TOTALITA.cz

cenzura
Hlavní správa tiskového dohledu

Vznik HSTD

Hlavní správa tiskového dohledu (HSTD) byla, podle sovětského vzoru, ustavena při předsednictvu vlády vládním usnesením č.17/1953 Sb. a svou působnost zahájila od 1. srpna 1953.


Dalším vládním usnesením ze září 1953 pak byla převedena do kompetence Ministerstva vnitra (HSTD MV).



Plnomocníci

Úřad se při průběžných konzultacích se sovětskými experty z moskevské centrály Glavlitu postupně formoval bez jakéhokoliv zákonného podkladu. Z počátečního počtu 96 cenzorů, dle slovníku Ministerstva vnitra "plnomocníků", se jejich stavy postupně zvyšovaly na 270 stálých pracovníků a dalších 250 externistů v okresech z členů tamních aparátů KSČ.



Utajované oblasti

Zásahy byly rozděleny na T - tajné (ochrana státního tajemství) a O - ohledně obecného zájmu; což byla vágní oblast, kterou bylo lze různě vykládat a nejednou se stala předmětem sporů s redaktory.



Činnost cenzorů

Cenzoři podávali na Ministerstvo vnitra Denní zprávy, podepsané náčelníkem HSTD MV nebo jeho zástupcem. Posílali obtahy na příslušné oddělení ÚV KSČ, s jehož pracovníky některé zásahy předem konzultovali.

Podle Statutu HSTD, vydaného v roce 1955 tajným rozkazem ministra vnitra Rudolfa Baráka, byl úřad podřízen náměstkovi ministra vnitra; náčelníka jmenoval ministr.



Oddělení zvláštních úkolů

Součástí HSTD MV bylo v tisku, rozhlase i televizi Oddělení zvláštních úkolů. Průběžně prověřovalo a doplňovalo kartotéku údajů spadajících pod státní tajemství i pokyny ve věcech obecného zájmu.



Vzdělání cenzorů

Kvalifikace "plnomocníků" byla katastrofální. Dle dokladu z roku 1963 mělo jen základní školu 34,9 % cenzorů, nižší střední 16,8 %, maturitu mělo 32,9 %, vysokou školu 15,4 %, stranickou 1,6 % a 23,4% cenzorů absolvovalo Univerzitu marxismu-leninismu.



Zánik HSTD

V první polovině 60. let se stupňoval tlak kulturních pracovníků, spisovatelů, redaktorů periodik, rozhlasu i televize na zrušení cenzury v zájmu tvůrčí svobody.


HSTD zanikla v roce 1966. Zákonem č. 81/1966 Sb. však byla zřízena Ústřední publikační správa a tím cenzura prvně zákonně legalizována.


související texty:

Hlavní správa tiskového dohledu (1953-1966)

cenzurní zásahy

cenzurní zásahy v ČST

Ústřední publikační správa (1966-1968)

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Ondřeje Neffa

cenzura v roce 1968 - úhel pohledu Jarmily Cysařové

Úřad pro tisk a informace (1968-1989)

Federální úřad pro tisk a informace (1980-1990)

moc a média během normalizace

zákaz kritiky zemí Varšavské smlouvy a přítomnosti ...


cenzura - úvodní část


autor textu: Jarmila Cysařová

použitá literatura: 86,87,88

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.