www.TOTALITA.cz

Krčmaňská aféra

Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé

stenozáznam 90. schůze

čtvrtek 22. ledna 1948Přítomni:


Předseda Jos. David.


Místopředsedové: Hodinová-Spurná, Petr, dr. Ševčík, Hladký, Komzala.


Zapisovatelé: dr. Bartuška, Bolen.


Člen vlády: min. Ďuriš.


191 poslanců podle presenční listiny.


Z kanceláře NS gen. tajemník NS dr. Madar; jeho zástupci dr. Záděra,dr. Ramajzl.


/…/Oznamuji, že se přihlásila ke slovu pí posl. Hodinová-Spurná, aby přednesla prohlášení klubu poslanců komunistické strany Československa. Dávám jí slovo.Posl. Hodinová-Spurná: Paní a pánové!

Klub poslanců komunistické strany Československa mne pověřil, abych v dnešní schůzi ÚNS přednesla toto prohlášení:

Protestujeme co nejrozhodněji proti způsobu, kterým ve včerejší schůzi sněmovny pan ministr spravedlnosti dr. Drtina zneužil parlamentní tribuny k stranicko-politickým předvolebním účelům. Pan ministr spravedlnosti dr. Drtina byl dotazován, jak dalece pokročilo zjišťování pachatelů atentátu na tři čs. ministry. K této otázce pan ministr spravedlnosti v podstatě neuvedl nic nového. Zato se však široce rozhovořil o věci, která s pokusem o atentát nesouvisí a na kterou nebyl dotazován, totiž o nálezu zbraní v Olomouci.


Jak už konstatuje sdělení předsednictva naší strany, uveřejněné v dnešním tisku, jde o nepatrné množství zbraní, které v době revoluce odňali partyzáni německým vojákům, a osoby, které je proti příkazu neodevzdaly úřadům, nesou samy za to odpovědnost. Komunistům byly vždy cizí methody, které se nyní snaží dr. Drtina jim podstrčit. Podobných prostředků, sloužících k vyvolávání neklidu, používá reakce, která již ztratila naději legálními cestami prosadit své cíle. Naše cesta naopak vede přes poctivou budovatelskou práci k zajištění vnitřního klidu, bezpečnosti republiky a blahobytu jejího lidu.


Včerejší projev p. ministra spravedlnosti dr. Drtiny sledoval zřejmě účel zamlžit věc, o kterou šlo, t.j. pokus atentátu na tři ministry a zdůrazněním jiné, s atentátem nesouvisící věci, dáti domácí i zahraniční reakci do rukou zbraň proti lidově-demokratické republice. Tento záměr pana ministra dr. Drtiny nás ovšem nepřekvapuje, neboť pan ministr dr. Drtina už svým dosavadním postupem dostatečně dokázal, že mu daleko více leží na srdci úzké stranické cíle národně-socialistické strany nežli boj proti nepřátelům lidovědemokratické republiky a důsledné plnění vládního budovatelského programu.


Pan ministr spravedlnosti dr. Drtina je plně odpovědný za zdlouhavé a nedostatečné provádění retribuce, která ani dosud ještě není skončena. Duch, v němž byla retribuce prováděna, je charakterisován též agitaci, kterou pan ministr dr. Drtina dělá pro amnestování zrádců a kolaborantů. Nemístná blahovůle, kterou některé justiční orgány pod patronancí ministerstva spravedlnosti projevují vůči kolaborantům, je patrná z předčasného propuštění pověstného zrádce Bienerta, z poměrů v kartouzské věznici a z mnohých podobných případů.


Že panu ministru dr. Drtinovi nejde o důsledné uplatňování zákonů republiky, nýbrž o podporu reakčních politických směrů, vysvítá také z persekuční akce, kterou ministerstvo jím řízené zahájilo proti partyzánům a jiným účastníkům domácího odboje a od níž upustilo teprve, když narazilo na rozhodný odpor veřejnosti.


Naproti tomu pan ministr spravedlnosti dr. Drtina neprojevil ani nejmenší iniciativy při stíhání luďáckých spiklenců a la Kempný a Bugár. Jen díky bdělosti a energii bezpečnostních orgánů byly zločinné záměry luďáckých velezrádců zmařeny. Pan ministr spravedlnosti se ani včas nepostaral, aby platnost zákona na ochranu republiky byla znovu rozšířena na území Slovenska a jeho straníci se pak v parlamentě snažili odvrátit vydání Kempného a Bugára k trestnímu stíhání právě pod záminkou, že není na Slovensku platného republikánského zákona, podle kterého by tito velezrádci mohli byt stíháni.


Stejně zarážející nečinnost projevovaly a projevují nadále orgány, podléhající panu ministrovi spravedlnosti, při stíhání šmelinářů a ostatních rozvratníků.


(Výkřiky.)Z toho všeho je patrno, že justičních orgánů není důsledně používáno k potírání nepřátel republiky, nýbrž mnohem více k politickým záměrům strany pana ministra. A na této linii se pohybuje také včerejší pokus p. ministra dr. Drtiny o osočení komunistické strany v souvislosti s atentátem na československé ministry.


(Výkřiky.)Naše veřejnost už si zvykla na to, jak je justičních orgánů zneužíváno k stranicko-politickým účelům národně socialistické strany. Zvykla si už i na to, že ministr spravedlnosti ani při prohlášeních na půdě parlamentu, která činí jako člen vlády, se nedovede oprostiti od své stranické zaujatosti. Přesto však včerejší vystoupení pana ministra spravedlnosti, vyznačující se lacinou, ale škodlivou sensačností, je vyvrcholením těchto nedůstojných method. Je to první projev tohoto druhu v lidově demokratickém parlamentě. Po prvé bylo členem čs. vlády zneužito tak nedůstojným a hrubým způsobem parlamentní půdy k pustému a bezdůvodnému osočování jiné strany Národní fronty a přitom nejsilnější vládní strany, čistě z důvodů předvolební kampaně. Jak zcela jinak se chovali národně socialističtí ministři k agrární straně, jejíž velezrádné vedení přivedlo republiku k mnichovské katastrofě!


Vystoupením dr. Drtiny bylo zneužito i nově zavedené parlamentní instituce - dotazového dne. Je hrubým proviněním proti slušným mravům našeho lidově demokratického parlamentu (Výkřiky), jestliže ministr spravedlnosti zneužije této instituce k stranicko-politickým cílům...(Výkřiky. - Hluk.)Předseda (zvoní): Prosím o klid!


Posl. Hodinová-Spurná (pokračuje): ... když mluví, jsa si vědom, že špiní, o věcech, na něž nebyl vůbec tázán a když sám musí doznat, že tyto věci nesouvisí s atentátem ani s učiněným dotazem. Slušní lidé i v tomto parlamentě sami odsoudí podobné methody.(Výkřiky. - Stálý hluk.)Předseda (zvoní): Prosím o klid!


Posl. Hodinová-Spurná (pokračuje): Soudní lidé lehce poznají, že tyto methody ministra spravedlnosti se nesou v celkové linii politiky národně socialistické strany a jejího zhoubného vlivu na naše poměry, už dosti rozjitřené předvolebním obdobím. Je v linii této politiky štvát na schůzích proti všemu lidově demokratickému, potisknout celé stránky časopisů špiněním druhých a přitom týmž dechem volat po slušnosti, klidu a bratrství v národě. Přitom nijak si nezjedná pan ministr dr. Drtina alibi tím, když nejdříve v záměrně dlouhém projevu osočuje komunistickou stranu a pak ke konci prohlašuje, že samozřejmě tím nemíní komunistickou stranu činit odpovědnou za činy jednotlivců. Takovou politiku co nejrozhodněji odmítáme.


Komunistická strana Československa podala v těchto dnech nový důkaz opravdového státotvorného vlastenectví tím, že vyzvala své členy a přívržence, aby v tomto jubilejním roce věnovali republice 30 milionů dobrovolných pracovních hodin. Zároveň vyzvala ostatní politické strany k soutěži v positivní práci na výstavbě republiky, aby tak bylo čeleno nevěcnému a hrubému předvolebnímu boji. Komunistická strana Československa se žádnými provokacemi nedá odvrátit od své plodné budovatelské práce.(Potlesk.)Předseda: K poznámce se přihlásil pan posl. dr. Krajina. Dávám mu slovo.


Posl. dr. Krajina: Pane předsedo, paní a pánové!

Včera jsme tu slyšeli řeč ministra dr. Drtiny. Dnes jsme zde slyšeli prohlášení paní posl. Hodinové-Spurné. Dávám na uváženou tomuto slavnému shromáždění, aby samo objektivně posoudilo, jakým duchem se nesla řeč ministra Drtiny a jakým duchem se nesla řeč paní posl. Hodinové-Spurné, která mluvila jménem svého klubu.


Spravedlnost ministra dr. Drtiny jako ministra spravedlnosti musí dopadnout na provinilce, ať se vyskytují v té nebo oné politické straně, a také dopadne. (Potlesk.) To je přáním nás a to musí být přáním všech spravedlivých občanů tohoto státu.


(Potlesk.)/…/


související texty:

Krčmaňská aféra

21. 1. 1948 - stenozáznam rozpravy ve sněmovně

22. 1. 1948 - stenozáznam rozpravy ve sněmovně


Únor 1948

 

autor textu: Daniel Růžička

použitá literatura: Archiv Parlamentu České republiky

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2022 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.