www.TOTALITA.cz

televizní seriál   30 případů majora Zemana
Oznámení o spáchání trestného činu

Šárka a Jan Benešovi

Obořiště 144

26 212 OBOŘIŠTĚ


Městskému státnímu zastupitelství v Praze

Legerova 13

120 00 PrahaNa Obořišti dne 15.ledna 2004


Věc: oznámení o spáchání trestného činu


Dne 14. ledna 2004 TV Prima odvysílala první epizodu seriálu "Třicet případů majora Zemana" z roku 1974 s tím, že další epizody tohoto třicetidílného "krimiseriálu" budou pravidelně vysílány po dobu třiceti týdnů po celém území České republiky. Zobrazený major Zeman nebyl kriminalistou, ale jak z jeho zobrazeného příběhu vyplývá, příslušníkem složky Státní bezpečnosti, nejopresivnější části policejního aparátu, jenž věrně sloužil minulému režimu, který byl zákonem č.198/1993 Sb. prohlášen za zločinný. Ohlášení reklamou TV Prima, že se jedná o "legendu naší kriminalistiky" bylo záměrně lživé.


Tento televizní seriál byl vytvořen na objednávku ideologického oddělení ÚV KSČ tak, aby oslavoval nejen StB, ale i Lidové milice, jakož i další opresivní složky tehdejšího mocenského aparátu, a navíc aby záměrnou dezinformací překrucoval historická fakta, propagoval nenávist vůči určitým skupinám obyvatelstva a šířil pomluvy. K falzifikaci skutečností došlo například v případě episod vážících se ke smrti Jana Masaryka, případu bratří Mašínů, procesu proti Pavlu Tigridovi, Janu Benešovi a Karlu Zámečníkovi. Údajné kontrarevoluci roku 1968. Nemluvě o okolnostech únorového puče, či vražd v Babicích. Vystaven pomluvám jsem v tomto propagandistickém seriálu nebyl jenom já, ale například i bývalý prezident České republiky, hudebníci skupiny Plastic People of the Universe a mnoho dalších osob.


Co se týče mé osoby, v části seriálu nazvaném Klauni a díle Štvanice (případ Babice) jsem pod jménem Pavel Daneš prezentován jako kapesní zloděj a podvodník. Pomluven jsem byl i v jiných epizodách. Přitom jsem v těchto episodách snadno identifikovatelný. Seriál "Třicet případů majora Zemana" byl totiž již před několika lety odvysílán Českou televizí ovšem s tím rozdílem, že jeho jednotlivé epizody byly provázeny následným pořadem, ve kterém bylo dáno slovo buď osobám, ke kterým se ten či onen díl vztahoval nebo historikům či badatelům, aby události zobrazené v jednotlivých dílech mohly být konfrontovány s historickou skutečností. Tehdy mi bylo umožněno, abych se k dotyčné epizodě vyjádřil na televizní obrazovce. Televize Prima tak nyní nečiní a mě není dán prostor, abych mohl veřejně hájit svou čest a důstojnost. Tímto jednáním je mi způsobena vážná ujma, která se například může projevit tím, že čtenáři budou bojkotovat mé knihy. Obdobně to platí i pro jiné osoby, které tento seriál zobrazuje a kterou jsou v tomto seriálu taktéž snadno identifikovatelné. Některé osoby to může poškodit politicky či jim to způsobit jinou vážnou ujmu. Vysílání televize Prima tímto způsobem naplňuje skutkovou podstat trestného činu pomluvy podle § 206 odst. 2 Trestního zákona.


Navíc tím, že dotyčný televizní seriál se ve svých jednotlivých dílech ztotožňuje s ideologií tehdejší komunistické strany, která propagovala potlačování lidských práv a záměrně šířila nenávist vůči určitým skupinám obyvatelstva jakož i proti osobám, které se tomuto režimu postavili, lze mít za to, že je tím naplněna skutková podstata trestného činu podpory a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka podle § 260 odst. 2, písmena a) Trestního zákona, právě tak jako § 198, Tr.zák. Hanobení národa, rasy a přesvědčení, v souběhu s § 198, Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo omezování jejich práv a svobod, a § 261, plus 261a Tr. Zák. Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedeném v §260, či Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.


Tím, že TV Premiera nedává prostor ke konfrontaci s historickou skutečností, jako tomu bylo před několika lety v případě České televize, fakticky podporuje a propaguje hnutí směřujících k potlačení práv člověka a dělá to tak, že svůj vysílací čas propůjčuje jednostranné propagaci takové ideologie. To se například projevuje tím, že první episody seriálu se zaměřují na napadání tzv. buržoazie. Jednotliví zobrazení policisté hájící tzv. "třídní zájmy" se vyjadřují v tom smyslu, že buržoazii je jako třídu třeba zlikvidovat. Přitom se ve skutečnosti jednalo o skupinu podnikatelů a svým způsobem je to samé, jako kdyby dnes představitelé KSČM začali otevřeně napadat příslušníky podnikatelských kruhů a navrhovali jejich likvidaci jakožto společenské třídy. Tímto způsobem je umožněna propagace postojů tehdejší KSČ a jsou tím i "omluveny" praktiky tehdejšího režimu, které jsou neslučitelné s principy právního státu a s demokratickými zásadami, jak jsou vyjádřeny v Ústavě České republiky a Základní listině práv a svobod.


Z výše zmíněných trestných činů je třeba obvinit statutární orgány společnosti FTV PREMIÉRA, spol. s r.o. a management televizní stanice Prima. V případě společnosti FTV Premiéra se jedná o jednatele RNDr. Marka Šoltése, a ing. Ivana Zacha. V případě managementu TV Prima se jedná o ing. Martina Dvořáka, generálního ředitele Prima TV, a PhDr. Miloše Zahradníka, ředitele programu Prima TV. Tyto osoby nesou odpovědnost za to, že TV Prima přistoupila k vysílání tohoto pořadu aniž by zajistili objektivnost vysílání. Z toho, že tuto svou trestnou činnost naplánovali tak, aby z ní po dobu třiceti týdnů měli zisk, lze mít za to, že se dopustili trestného činu účasti na zločinném spolčení podle § 163a odst. 1 aliena 2 a 3 Trestního zákona. Jejich jednání je motivováno kalkulací, že tento seriál bude mít vysokou diváckou sledovanost a tím, že se společnosti FTV PREMIÉRA zvýši zisky.Jan Beneš 


30 případů majora Zemana - úvodní strana

cyklus Kde je pravda? - úvodní strana

ideologická propaganda v Čs. televizi - úvodní strana

ideologická propaganda - úvodní strana


autor textu: Tomáš Vlček

   Facebook         Twitter nahoru         home   
Copyright © 1999 - 2021 Tomáš Vlček   All rights reserved.   Všechna práva vyhrazena.